Tel 081-984-0609 , 087-822-1919 (เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
menu
Facebook line

ติดต่อสอบถาม

NOVA Online Contact

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

เนื้อหาที่จะสอบถาม
※ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร
การยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อสอบถามบริการ

บริษัท NOVA Southeast Asia (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งให้บริการ NOVA Online มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการสอบถามของแต่ละบริการ โดยบริษัทมีการดูแลจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังระบุไว้ตามนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบเนื้อหาและเลือกยอมรับ แต่ในกรณีที่ไม่ยอมรับเนื้อหา หรือมีข้อสอบถามสามารถติดต่อไปยังศูนย์ให้บริการตามข้อมูลด้านล่างได้

【วัตถุประสงค์การใช้งาน】

เพื่อติดต่อและตอบคำถามเกี่ยวกับการให้บริการ

【ข้อมูลเฉพาะเชิงลึกส่วนบุคคล】

บริษัทไม่มีการเก็บและใช้ข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลในการติดต่อสอบถาม

【การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม】

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายระบุไว้

【ถ่ายโอนข้อมูล】

บริษัทไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ผู้อื่น

【ความสมัครใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล】

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการ
แต่ในกรณีที่ทางผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้ข้อมูล อาจส่งผลต่อการตอบคำถามได้

【การเรียกร้องขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล】

บริษัทรับการเรียกร้องขอแจ้ง เปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหา รวมถึงการลบ ระงับ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่ 3 โดยสามารถติดต่อเพื่อดำเนินเรื่องดังกล่าวได้ที่ฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล


<ฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล>

NOVA Southeast Asia Co., Ltd.
The Offices at Central World,
Zone Common ground, Ground Floor,
999/9 Room no.G07, Rama I Road, Pathumwan, Pathumwan, 10330 Bangkok Thailand

โทร. 087-822-1919

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Copyright© NOVA Online All Rights Reserved.

PAGE TOP
ราคา
ราคา
ผู้สอน
เสียงจากผู้ใช้งานจริง
ลูกค้าองค์กร
一คำถาม
ทดลองเรียนฟรี!
Contact NOVA
081-984-0609
087-822-1919
(เวลาทำการ จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)
mail to novaonline_info@nova-sea.co.th    Contact NOVA    ทดลองเรียนฟรี    PAGE TOP
Facebook NOVA
Contact NOVA Contact NOVA